گچ در کجا کشف شد

گچ اولین بار در چک اسلواکی کشف شد.